دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : معصومعلی   پنجه

پست الکترونیکی : panjeh@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه تاریخ علم(ارشد) و عضو گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/08/25

معصومعلی پنجه

معصومعلی پنجه

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^